Biblické příběhy/Davidův hřích

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Král David zpívá žalmy Biblické příběhy
Davidův hřích
written by Ivan Olbracht
Trest Davidův
Info Simple bw.png Biblické příběhy: Information and licence SemiPD-icon.png


Davidův hřích


Ačkoli David tak miloval Hospodina, přec před ním těžce zhřešil. Stalo se, že poslal David Joába, svého vojevůdce, a všechny bojovníky, aby hubili Ammonitské a obléhali město Rabbu. David však zůstal v Jeruzalémě.

Jednou k večeru, když se procházel po paláci, uzřel na ploché střeše sousedního domu ženu, která se mu velmi zalíbila, a chtěl ji mít za manželku. Neboť byla vzezření velmi krásného jako růže sáronská a jako jabloň mezi dřívím lesním. Její oči mezi kadeřemi byly jako holubicí a vlasy její jak stáda koz na hoře Galádu. Její zuby se podobaly bílým ovcím, když vycházejí z koupaliště, a její rty provázku z hedvábí červeného, dvakrát barveného.

Král poslal do jejího domu služebníky, aby se na ni vyptali, a ti navrátivše se, řekli: „Jest to Betsabé, dcera Eliamova, manželka Uriáše Hetejského.“ Byl pak Uriáš jedním z hejtmanů vojska královského a bojoval s Joábem u Rabby.

Ale Davida to nezastrašilo, nýbrž pozval Betsabé do paláce, a když se s ní seznámil, zalíbila se mu ještě více a ještě silněji toužil mít ji za manželku.

Napsal tedy Joábovi, vůdci svého vojska před Rabbou: „Postavte Uriáše proti bojovní­kům nejsilnějším a odstupte pak od něho, aby zemřel.“

Stalo se, že někteří Ammonitští vytrhli z pevnosti, aby bojovali proti Joábovi, a že Izraelští, odrazivše je, honili nepřátele až k městské bráně. Ale se zdi stříleli bojovníci šípy a vrhali kamení, takže někteří z lidu Davidova padli, a mezi nimi také Uriáš Hetejský.

Joáb poslal Davidovi posla a rozkázal mu: „Vypovíš králi všecky věci, které se zběhly v bitvě. Popudí-li se král a řekne-li: ,Proč jste přistupovali až k městu? Zdali jste nevědě­li, že házejí se zdi?' Tehdy řekneš: ,Také služebník tvůj Uriáš Hetejský zemřel.'„

Posel oznámil Davidovi všechno, co mu Joáb nařídil. A David mu pravil: „Tak pověz Joábovi: ,Nermuť se, že meč tak či jinak shlazuje lid. Zesil boj proti městu a znič je!'„

Když se Betsabé dověděla, že její manžel zahynul, oplakávala ho. A když pominul pláč, poslav David, vzal ji do svého domu a pojal ji za manželku.

Narodil se jí syn.

Ale Hospodin se na Davida rozhněval, neboť nelíbilo se mu, co král učinil. Poslal k němu proto svého služebníka Nátana.

Ten mu vyprávěl: „V jednom městě byli dva muži, jeden bohatý a druhý chudý. Boha­tý měl ovcí a volů velmi mnoho, chudý neměl nic kromě malé ovečky, kterou koupil a choval, až u něho při jeho dětech odrostla. Jídala s ním chléb, pívala z jeho číše a spávala mu na klíně, takže byla jako jeho dcera. Jednou přišel k tomu bohatému muži pocestný, a boháč, kterému bylo líto vzít něco z ovcí nebo volů svých, co by hostovi dal, odňal chudému jedinou jeho ovečku a připravil z ní pokrm člověku, který k němu přišel.“

David se velice rozhněval a řekl Nátanovi: „Ví Bůh, že jest muž, který to učinil, hoden smrti.“

Nátan odpověděl: „Ty jsi ten muž! Takto praví Hospodin: ,Pomazal jsem tě, abys byl králem nad Izraelem, vytrhl jsem tě z ruky Saulovy a dal jsem ti dům pána tvého, také dům judský a izraelský, a bylo-li ti to málo, byl bych přidal mnohem více. Proč jsi tedy zlehčil slovo Hospodinovo, čině to, co se mu nelíbí? Zavraždil jsi mečem Ammonitských Uriáše Hetejského a jeho manželku jsi pojal za ženu. Proto nyní vzbudím proti tobě zlé z rodu tvého a neodejde meč od tebe až navěky.'„

David se zarmoutil: „Zhřešil jsem proti Hospodinovi.“

Řekl Nátan: „Bůh odpustil hřích tvůj, nezemřeš. Poněvadž jsi však dal příčinu nepřá­telům Hospodinovým, aby se rouhali, zemře syn, který se ti narodil.“

Nátan odešel a vtom ranil Bůh dítě, které měl David s Betsabé, manželkou Uriášovou. Modlil se David za dítě, postil se a ležel přes noc na zemi. A ačkoli starší domu přišli, aby ho zdvihli, nedovolil to, aniž co jedl a pil.

Sedmého dne dítě zemřelo. Tehdy vstal David ze země, umyl se a pomazal, změnil roucho své, a vešed do domu Hospodinova, modlil se.